Školní dílo

Škola  nebo  školské  či  vzdělávací  zařízení  mají  za obvyklých  podmínek právo  na  uzavření  licenční smlouvy  o užití školního díla. Odpírá-li autor díla udělit svolení  bez  závažného  důvodu,   mohou  se  tyto  osoby  domáhat rozhodnutí  soudu. Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít  či   poskytnout  licenci třetí osobě,   není-li  to  v   rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Škola nebo školské  či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby  jim autor školního  díla z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla nebo poskytnutím licence přiměřeně  přispěl na  úhradu nákladů,  které na  vytvoření díla vynaložily,  a  to  podle  okolností  až  do jejich skutečné výše, přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití školního díla.