originál

Užití originálu nebo kopie díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením

Do autorského práva nezasahuje  vlastník  originálu  nebo kopie  díla  výtvarného  nebo fotografického,  který takové dílo  vystavuje nebo k vystavení  bezplatně poskytne, pokud takové užití  autor při převodu  vlastnictví nevyloučil. 

Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo kopie

Do  autorského práva  nezasahuje knihovna, archiv a  jiné nevýdělečné školské, vzdělávací  a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či kopie vydaných děl.

Syndikovat obsah