licence

Kolektivní a hromadné smlouvy

Kolektivní  správce   poskytuje  smlouvami oprávnění k  výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně, což zahrnuje všechny předměty ochrany,  k nimž takové právo  kolektivně spravuje.

Úplatná zákonná licence

Do práva výkonného  umělce nezasahuje, kdo užije umělecký výkon  zaznamenaný na  zvukový  záznam  vydaný k  obchodním účelům vysíláním  rozhlasem  nebo  televizí,  přenosem  rozhlasového nebo televizního  vysílání,  výkonnému  umělci  však  přísluší právo na odměnu za  takové užit&

Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá

Audiovizuálním dílem (filmovým) je dílo  vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně  užitých,  zpracovaných, či nezpracovaných, které  sestává z  řady zaznamenaných  spolu souvisejících  obrazů, vyvolávajících  dojem  pohybu,  ať  již  doprovázených  zvukem, či nikoli,  vnímatelných   zrakem,  a  jsou-li 

Zánik licence a odstoupení od smlouvy

Zánikem  právnické  osoby,  které  byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z  licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční  smlouva může takový přechod  práv a povinností na právního nástupce vyloučit.

Omezení nabyvatele licence

Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, pokud se nedohodnou jinak, nebo jde-li o takovou úpravu  díla   nebo  názvu,  u  které lze očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil.

Omezení licence

Licence může  být  omezena  na jednotlivé  způsoby užití díla. Ty mohou být omezeny rozsahem, např. množství, místa nebo času.

Odměna

Až na výjimky  musí  být  ve  smlouvě dohodnuta výše odměny  nebo v ní musí být  alespoň stanoven způsob jejího určení.

Výhradní nebo nevýhradní licence

Licence  může být poskytnuta  jako licence výhradní  nebo licence nevýhradní. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je obvykle povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil.

Licenční smlouva

Licenční smlouvou  autor poskytuje  nabyvateli oprávnění (licenci)  k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým   způsobům  užití,   v  rozsahu   omezeném  nebo  neomezeném, a nabyvatel  se  zavazuje,  není-li  sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Syndikovat obsah