odměna

Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv

K  usnadnění  sjednávání  kolektivních  smluv, popřípadě smluv  hromadných mohou smluvní strany využít  jednoho  nebo  více  zprostředkovatelů  jmenovaných k tomu účelu  ministerstvem z  nezávislých odborníků.  Zprostředkovatelem pro účely  tohoto zákona může být  zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům,  která sou

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV

Účelem  kolektivní správy práv je kolektivní  uplatňování a kolektivní ochrana   autorských majetkových   práv      a   dalších majetkových   práv souvisejících  s   autorským právem    a   umožnění  zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

Právo nakladatele

Nakladatel  má právo  na odměnu  v souvislosti  se zhotovením kopie pro osobní potřebu jím vydaného díla. Toto právo trvá 50 let od vydání díla. Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvního dne roku následujícího po  roce, v němž došlo k  události rozhodné pro její počítání.

Majetková práva výkonného umělce

Výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít a udělit jinému  smlouvou  oprávnění  k  výkonu  tohoto  práva,  další osoba  může umělecký   výkon  užít   bez  udělení   takového  oprávnění  pouze v případech stanovených zákonem.

Právem umělecký výkon užít je

Odměna

Až na výjimky  musí  být  ve  smlouvě dohodnuta výše odměny  nebo v ní musí být  alespoň stanoven způsob jejího určení.

Syndikovat obsah