kolektivní správce

Kolektivní a hromadné smlouvy

Kolektivní  správce   poskytuje  smlouvami oprávnění k  výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně, což zahrnuje všechny předměty ochrany,  k nimž takové právo  kolektivně spravuje.

Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany

Kolektivní  správce má řadu povinností, např.

-         zastupovat každého  nositele práv při výkonu  jeho práva, které ze zákona kolektivně spravuje,

Oprávnění k výkonu kolektivní správy

O udělení oprávnění k  výkonu kolektivní správy rozhoduje   Ministerstvo kultury na základě písemné žádosti.

Kolektivní správce

Kolektivním  správcem  je   ten,  kdo  získal  oprávnění k výkonu kolektivní správy. Kolektivním  správcem  může  být  pouze právnická osoba, která  má  sídlo  v  České  republice,  a  která  přímo či nepřímo sdružuje nositele práv, které při kolektivní správě zastupuje.

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV

Účelem  kolektivní správy práv je kolektivní  uplatňování a kolektivní ochrana   autorských majetkových   práv      a   dalších majetkových   práv souvisejících  s   autorským právem    a   umožnění  zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

Kolektivní správci

OSA / Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
http://www.osa.cz

DILIA / divadelní, literární, audiovizuální agentura
http://www.dilia.cz

Syndikovat obsah